Lucien logo

Lucien Assistance – General Terms and Conditions

(+32 (0)3 253 63 39)

Tip: Save this phone number and your customer number (which you can find on your Lucien customer card) in your mobile phone so you always have them to hand.

A. GENERAL PROVISIONS

The following provisions apply to the entire assistance policy.

 1. Eligibility

Lucien Assistance cover is provided for every bicycle purchased from a Lucien bike shop. Cover lasts one year following activation and is linked to the bicycle in question, not to a person. Should a cyclist need to make use of Lucien Assistance, the support centre will check the corresponding cover based on the Lucien customer number (LUCIENXXXXXX) assigned when the bicycle was delivered.

The support centre will also ask for the brand of the bicycle. Breakdown assistance agents may, upon their arrival, also note the frame number and take the rider's details. If a valid assistance contract cannot be found, the rider will be asked to sign a document stating that they agree to pay the cost of any work should it subsequently come to light that they were not entitled to assistance.

 1. Activating the assistance policy

Upon delivering your bicycle, the Lucien bike shop will give you, the owner, a unique customer card showing your customer number. Complete the online registration form at www.lucien.bike/assistance to activate Lucien Assistance.

 1. Start and validity period of the policy

Unless explicitly stated otherwise, the assistance policy will take effect 48 hours after online registration is complete. Cover is valid for one year, after which point it can be extended subject to certain conditions. It is not possible to (temporarily) suspend the validity of the assistance policy.

 1. Disputes

The courts of Antwerp shall have sole jurisdiction over any disputes.

 1. Disclaimer

Lucien Assistance cannot be held liable for any failures to provide assistance, nor for any shortcomings or delays in the provision thereof, in the event of circumstances beyond its control or in case of force majeure, such as civil or international war, uprisings, riots, terrorism, strikes, retaliatory actions, restriction of freedom of movement, radioactivity, (binding) regulations issued by Belgian or foreign governments (e.g. advice against travel or travel bans, lockdowns, quarantine measures), natural disasters, etc.

 1. Exclusions

Lucien Assistance is not obliged to intervene in the following:

 • Price of spare parts or equipment
 • Interventions resulting from incidents that do not immobilise the bike
 • The cost of repairs carried out by bicycle repairers and any maintenance costs
 • Costs resulting from services not requested through Lucien Assistance
 • Any damage, breakdowns or accidents occurring during training or participation in competitions involving the bicycle
 • This agreement does not cover theft or damage to objects or accessories relating to the bicycle resulting from breakdowns or accidents.
 • Assistance given to a bicycle that is already in the care of a bicycle repairer
 • Removal of a bicycle by order of the authorities or police
 • All cases of abuse and/or fraud
 • Interventions requested in places not accessible to recovery vehicles (e.g. forest paths)
 • Medical assistance for the rider
 • Costs for calling the support centre
 • Loss of bicycle lock keys
 • Work outside the Benelux area
 1. Cyclist obligations

The cyclist undertakes to:

 • complete the administrative formalities and fulfil the obligations necessary for the provision of the requested assistance;
 • provide us with accurate information about the damage.


B. BICYCLE BREAKDOWN ASSISTANCE

 1. Geographical coverage

Assistance covers Belgium, the Netherlands and Luxembourg.

 1. Application

The guarantees shall apply if the bicycle is immobilised as a result of a technical fault, theft, accident or vandalism.

Assistance shall only be provided if the rider is present with the bicycle and the bicycle is on a road accessible to an assistance vehicle (this does not apply in cases of theft).

 1. Scope of the service
 2. The dispatch of a breakdown service on site once the rider has called the 24/7 Lucien Assistance hotline (+32 (0)3 253 63 39).
 3. If the bicycle cannot be repaired on the spot by the breakdown service, the rider and the bicycle will be taken to:

 • Ø During the opening hours of the Lucien repair shop:

The nearest Lucien repair shop

OR

The point of departure or destination, or the rider's residence if this is closer

 • Ø Outside the opening hours of the Lucien repair shop:

The rider will be taken to the point of departure or destination, or their residence if this is closer. The bicycle will be taken to a support point before being transferred to the nearest Lucien repair shop the next working day.

OR

The point of departure or destination, or the rider's residence if this is closer

Regardless of whether Lucien repair shops are open or closed, the rider can only choose one option out of the two available.

 • Should their bike be stolen, the rider is entitled to transport, with transport costs capped at €80.

Lucien Assistance is based on an agreement concluded between Lucien and VAB nv, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, whereby VAB nv is responsible for the actual operational implementation of the assistance.

Algemene Voorwaarden ‘Lucien Assistance’

(+32 3/253.63.39)

Tip! Bewaar dit nummer en uw klantennummer (van je Lucien klantenkaart) in uw mobiele telefoon zodat u het steeds bij de hand hebt.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

De bepalingen die volgen zijn van toepassing op de hele bijstandspolis.

 1. Wie kan gebruik maken van deze bijstandspolis?

Elke fiets die aangekocht werd bij één van de Lucien-fietswinkels geniet – na activatie – van 1 jaar Lucien Assistance. De bijstand is gekoppeld aan de fiets en niet aan een persoon. De controle van de dekking gebeurt op basis van het Lucien klantennummer (LUCIENXXXXXX) dat de eigenaar ontvangt bij levering van de fiets. Ook zal de bijstandscentrale vragen naar het merk van de fiets.

Bij aankomst kan de pechverhelper eventueel ook het framenummer van de fiets en de identiteitsgegevens van de bestuurder noteren. Indien er geen geldig contract kan worden teruggevonden, zal de bestuurder gevraagd worden een document te ondertekenen waarin hij/zij zich akkoord verklaart de kosten van de interventie te betalen, indien achteraf blijkt dat hij/zij geen recht had op bijstand.

 1. Wat moet de eigenaar doen om deze bijstandspolis te activeren?

Bij levering van de fiets bezorgt de Lucien-fietswinkel een unieke klantenkaart met klantennummer aan de eigenaar van de fiets. Op het online registratieformulier www.lucien.bike/assistance, dient de eigenaar zich te registreren om zo Lucien Assistance te activeren.

 1. Aanvang en geldigheidsduur van de polis

De geldigheid van de fietsbijstand gaat in 48 uur na registratie via het online formulier, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. De geldigheidsduur is 1 jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid de fietsbijstand te verlengen onder voorwaarden. De looptijd van de fietsbijstand kan niet (tijdelijk) worden opgeschort.

 1. Betwistingen

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 1. Vrijwaringclausule

Lucien Assistance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de hulpverlening, noch voor tekortkomingen of vertragingen bij het uitvoeren ervan, in geval van omstandigheden onafhankelijk van de eigen wil of in geval van overmacht, zoals burger- of internationale oorlog, volksopstand, oproer, terrorisme, staking, vergeldingsmaatregelen, beperking van de bewegingsvrijheid, radioactiviteit, (bindende) bepalingen van Belgische of buitenlandse overheden (bv. negatief reisadvies of reisverbod, lockdown, quarantainemaatregelen, …), natuurrampen, enz.

 1. Uitsluitingen

Lucien Assistance is niet gehouden tot tussenkomst in geval van:

 • Prijs van wisselstukken of materiaal
 • Tussenkomsten die het gevolg zijn van incidenten die de fiets niet immobiliseren.
 • Herstellingskosten door fietsherstellers en eventuele onderhoudskosten.
 • Kosten ten gevolge van prestaties die niet via Lucien Assistance werden aangevraagd
 • Alle schade, pech of ongeval die zich voordoet tijdens training of deelname aan wedstrijden met de fiets.
 • Deze overeenkomst dekt geen diefstal of beschadigingen van voorwerpen of bijhorigheden van de fiets tengevolge van pech en ongeval.
 • Bijstand aan een fiets die reeds bij een fietshersteller staat.
 • Verwijdering fiets in opdracht van de overheid of de politie.
 • Alle gevallen van misbruik en/of bedrog.
 • Interventies die aangevraagd worden op plaatsen die niet bereikbaar zijn voor interventievoertuigen (bijvoorbeeld bospad, ...)
 • Medische bijstand aan bestuurder van de fiets
 • Telefoonkosten om de bijstandscentrale te bereiken
 • Verloren sleutels van een fietsslot
 • Interventies buiten de Benelux.
 1. Verplichtingen van de bestuurder

De bestuurder van de fiets verbindt er zich toe:

 • Zijn/haar medewerking te verlenen aan de administratieve formaliteiten en verplichtingen die noodzakelijk zijn om de gevraagde bijstand te kunnen uitvoeren.
 • Ons juist te informeren over het schadegeval.

B. PECHVERHELPING AAN FIETSEN

 1. Geografische dekking:

De bijstand is geldig in België, Nederland en Luxemburg.

 1. Wanneer wordt bijstand verleend?

De waarborgen zijn van toepassing als de immobilisatie is ontstaan uit een technisch defect, diefstal, ongeval of vandalisme.

De bijstand wordt enkel verleend indien de bestuurder aanwezig is bij de fiets en de fiets zich bevindt op een weg die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig – uitgezonderd bij diefstal.

 1. Waaruit bestaat de dienstverlening?
 2. Het ter plaatse sturen van een pechverhelper, na telefonische oproep op het uniek Lucien Assistance oproepnummer (+32 3/253.63.39). Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen op 7 bereikbaar.
 3. Indien de fiets ter plaatse niet door de pechverhelper terug rijklaar kan worden

gemaakt, worden de bestuurder en de fiets overgebracht naar:

 • Tijdens de openingsuren van de Lucien-fietsherstellers:

De bestuurder én de fiets worden naar de dichtstbijzijnde Lucien-fietshersteller gebracht.

Of

De bestuurder én de fiets worden overgebracht naar het vertrek- of eindpunt of de woonplaats indien dit dichter is.

 • Buiten de openingsuren van de Lucien-fietsherstellers:

De bestuurder wordt overgebracht naar het vertrek- of eindpunt of de woonplaats indien dit dichter is. De fiets wordt overgebracht naar een steunpunt en de volgende werkdag naar de dichtstbijzijnde Lucien-fietshersteller.

Of

De bestuurder én de fiets worden overgebracht naar het vertrek- of eindpunt of de woonplaats indien dit dichter is.

Zowel tijdens als buiten de openingsuren van de Lucien-fietshersteller kan de bestuurder slechts 1 scenario kiezen.

 • In geval van diefstal van de fiets, heeft de bestuurder recht op vervoer met een maximum-waarde van € 80.

Lucien Assistance is gebaseerd op een overeenkomst gesloten tussen Lucien en VAB nv, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, waarbij VAB nv instaat voor de daadwerkelijke operationele uitvoering van de bijstand.